คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.32 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 388.32 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 367.02 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.55 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงานฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 398.81 KB