คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริหารฝ่ายบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.61 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริหารฝ่ายกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 691.78 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริหารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.56 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริหารฝ่ายวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.25 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริหารบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.55 KB