E-Service

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

  

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ระบบ SGS นักเรียน

ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ระบบ B-Obec

ระบบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วม