ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 324ล/41 (หลังคาทรงไทย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 14,000,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :