คณะผู้บริหาร

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางยุวรรณ สาขา
ครู คศ.3

นางปภานัน
ครู คศ.3

นายสุรศักดิ์
ครู คศ.3

นางสาวพรสูข
ครู คศ.3