คณะผู้บริหาร

นางยุวรรณ สาขา
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางปภานัน
ครู คศ.3

นายสุรศักดิ์
ครู คศ.3

นางสาวพรสูข
ครู คศ.3