คณะผู้บริหาร

ดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางยุวรรณ
ครู คศ.3

นางปภานัน
ครู คศ.3

ดร.วิศิษฏ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุรศักดิ์
ครู คศ.3

นางสาวพรสูข
ครู คศ.3