ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 6,000,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :