ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารจริยธรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 150,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :