ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกิจการนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 90,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :