ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารผลิตน้ำดื่ม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 1,200,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :