ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 ประวัติ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร
 
ประวัติโดยสังเขป
             ด้วยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีจำนวนนักเรียนมากจึงได้ขยายสาขา เป็นโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา (สาขาบ้านดงขุมข้าว) โดยมีนายนิรันดร โกมลสุทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เป็นผู้ดูแลสาขา ในปี พ.ศ. 2536 โดยอาศัยสถานีอนามัยบ้านดงขุมข้าวตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นที่ทำการทั้งนี้มีชุมชนให้การสนับสนุนในการสร้าง    อาคารเรียนชั่วคราว ในเขตพื้นที่ บ้านดงขุมข้าว หมู่ที่ 3 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร    ในพื้นที่ 50 ไร่ และบริจาคอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียน ได้แก่ พระอาจารย์เจนยุทธนา จิรยุทโธ (หลวงปู่ภูพาน)  หน่วยขุดเจาะบาดาล กรมทรัพยากรธรณี นายเฉลิมชัย  อุฬารกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 (ค่ายศรีสกุลวงศ์)  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 กรป.กลาง และชาวบ้านโดยสภาตำบลพังขว้าง
             ปี พ.ศ. 2537 นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย       ให้ขยายโอกาสทางการศึกษา จึงกำหนดให้มีจัดตั้งสถานศึกษาในจังหวัดที่มีพระตำหนักตั้งอยู่เพื่อเป็น  การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ ครบ ๕๐ ปี กรมสามัญศึกษา จึงได้มอบหมายให้สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสกลนครคัดเลือกโรงเรียนที่มีพื้นที่เหมาะสมและอยู่ใกล้
พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ให้เป็นโรงเรียนสนองนโยบายของทางราชการโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนภูพานราชนิเวศน์”
             ปี พ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็น “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร” เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2538 โดยมีนายนิรันดร โกมลสุทธิ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
             ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้สร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 324 ล/41(หลังคาทรงไทย : 24 ห้องเรียน)
             กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง นายนิรันดร โกมลสุทธิ เป็นผู้บริหาร และเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนปี พ.ศ. 2539 – 30 กันยายน 2554
             นายชาตรี  แก้วมา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2554 –2560
             พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคำสั่ง ที่ 1569/2557 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้อยู่ในกลุ่มที่1 กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติฯ
 
ที่ตั้ง
             ตั้งอยู่ที่เลขที่ 356 หมู่ 3 บ้านดงขุมข้าวตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครไปทางทิศตะวันตก ตามถนนสกลนคร – กาฬสินธุ์ ประมาณ 11.5 กิโลเมตร
             ทิศเหนือ     จดสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร
             ทิศใต้          จดบ้านดงสมบูรณ์ หมู่ 10 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
             ทิศตะวันออก จดโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว “คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2” (สพป.สกลนคร เขต 1)
             ทิศตะวันตก   จดพื้นที่บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ 10 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร