พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)
    1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษา และนักเรียนให้ได้มาตรฐานสากล
             2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
             3. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ
             4. ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี กีฬา และมีความฉลาดทางอารมณ์
             5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
6. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ
7. ส่งเสริมกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชน
   ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
10. สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
เป้าประสงค์ (Goals)
1.     หลักสูตรสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2.    มีระบบจัดการเรียนรู้ และกระบวนการวัดผลและประเมินผลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3.    ผู้บริหาร ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
4.    การบริหารจัดการมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
5.    มีสื่อ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม
6.   ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
7.    มีระบบสารสนเทศและระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ทันสมัย
    และมีประสิทธิภาพ
8.   ผู้เรียนมีสมรรถนะทางด้านการคิดและการสื่อสาร โดยใช้กระบวนการวิจัย
9.   ผู้เรียนมีความสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
         10. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยี
         11. ผู้เรียนมีทักษะด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
         12. ผู้เรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
         13. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
         14. ผู้เรียนมีภาวะผู้นำ มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกัน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
         15. มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
              สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
         16. มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้
         17. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับการเผยแพร่ความรู้โครงการในพระราชดำริ