หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรและการบริการทางการศึกษาของโรงเรียน
                1.1.2.3.1 หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
                    1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดสกลนคร
                    2. มีแผนการเรียนพิเศษเสริมหลักสูตร ได้แก่
                        2.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
                        2.2 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
                        2.2 ห้องเรียนศาสตร์พระราชา (อาชีพการเลี้ยงโคนม)
                1.1.2.3.2 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการพิเศษต่างๆ ดังนี้ 
                    1. โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯและโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ กลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประเภทประจำและไป-กลับ
                    2.  โครงการ “1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน” รุ่นที่ 2
                    3. โครงการ สถานศึกษาพอเพียง ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ
                    4. โครงการ โรงเรียนเครือข่ายขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปี 2561
                    5. ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอาชีพการเลี้ยงโคนม  ของ องค์การสงเคราะห์
การเลี้ยงโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค. แห่งประเทศไทย)
                    6. โครงการโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 3
                    7. โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.