วิทยาศาสตร์
คุณครูชนวีร์ สร้อยมาลัย
https://sites.google.com/view/online-krucaptain/homehttps://script.google.com/macros/s/AKfycbztTcl5jHYJr4hfys61Ov_KXtW3BhR007q6uGUPHOLU/dev
https://docs.google.com/forms/d/1NxB5M6f0z-f80ZwshNeeYqYQKvV92Tih8ELJhit9Tng/edit