ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรันดร โกมลสุทธิ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่-ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี แก้วมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2560
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วิศิษฏ์ มุ่งนากลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-ปัจจุบัน