คณะผู้บริหาร

ดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปัญญาวัฒน์ บำรุงรส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวชิราวุธ ปานพรม
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายชนวีร์ สร้อยมาลัย
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางพรทิพย์ ราชกรม
หัวหน้าฝ่ายบุคคล

นายอุระ ศรีอิสาณ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายชัยนาท ผ่านสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป