คณะผู้บริหาร

นายปัญญาวัฒน์ บำรุงรส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

นายวชิราวุธ ปานพรม
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายชนวีร์ สร้อยมาลัย
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางพรทิพย์ ราชกรม
หัวหน้าฝ่ายบุคคล

นายอุระ ศรีอิสาณ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายชัยนาท ผ่านสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป