กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวารุณี บำรุงรส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปภานัน นามพลแสน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0