กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปภานัน นามพลแสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชวัลลักษ์
ครู คศ.3