กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางประยูร คงสมบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์