กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศศิประภา ภูแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศิริรัตน์ ชาวระ
ครู คศ.3

นางวิรัฎฐยา พาเพียรเพ็ง
ครู คศ.3

นางคุณัณญา พาชอบ
ครู คศ.3