กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัยนาท ผ่านสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศศิประภา ภูแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางศิริรัตน์ ชาวระ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางวิรัฎฐยา พาเพียรเพ็ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางคุณัณญา พาชอบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0