กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางคุณัณญา พาชอบ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางศิริรัตน์ ชาวระ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางวิรัฎฐยา พาเพียรเพ็ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางศศิประภา ภูแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2