กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางคุณัณญา พาชอบ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางศิริรัตน์ ชาวระ
ครู คศ.3

นางวิรัฎฐยา พาเพียรเพ็ง
ครู คศ.3

นางศศิประภา ภูแก้ว
ครู คศ.3