กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอุระ ศรีอิสาณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0