กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายโชคอนันต์ จันทบุตร
ครูอัตราจ้าง