กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุรศักดิ์ ดรชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2