กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุรศักดิ์ ดรชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอาพร ศรีประทุมวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3