กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุรศักดิ์ ดรชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ