กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศักดิ์ชัย สาไพรวัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเทียมจันทร์ แก้วก่า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายชนวีร์ สร้อยมาลัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1