กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเทียมจันทร์ แก้วก่า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชนวีร์ สร้อยมาลัย
ครู คศ.3