กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวเทียมจันทร์ แก้วก่า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชนวีร์ สร้อยมาลัย
ครู คศ.3