กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศักดิ์ชัย สาไพรวัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเทียมจันทร์ แก้วก่า
ครู คศ.3

นายชนวีร์ สร้อยมาลัย
ครู คศ.3