กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรัตนา วรรณขาว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเบญจมาภรณ์ บำรุงภัคดี
ครูอัตราจ้าง